Monumenten en duurzaamheid

Het herbestemmen van bestaande gebouwen is op zichzelf al een vorm van duurzaamheid; Door geen nieuwe behoefte te creëren aan schaarse (bouw-)materialen en de voor sloop en nieuwbouw benodigde energie uit te sparen is er bij herontwikkeling en herbestemming zonder twijfel sprake van duurzaamheid die ook door onze overheid wordt gestimuleerd.

Bij herbestemming van monumenten speelt het thema duurzaamheid in de overtreffende trap mee. Monumenten zijn gebouwen die veelal een eeuw, en vaak nog veel langer, bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze faciliteren een nuttig gebruik in steeds wisselende tijdsgewrichten.

Hedendaagse innovatieve technologie toepassen in eeuwenoude monumenten

HERMON Heritage

Kennis in praktijk

Bij haar projecten tracht HERMON Heritage zoveel mogelijk thema’s als duurzaam energieverbruik in praktijk te brengen. Met name bij kerken en kloosters is dit een belangrijk thema, omdat de kosten voor energie onevenredig zwaar drukken op de exploitatiekosten. We zoeken de oplossing niet in het traditionele isolatietechnieken maar vooral in het aanboren van innovatieve en nieuwe energiebronnen.

People, planet, profit

Met de herontwikkeling van (rijks)monumenten geeft HERMON Heritage haar eigen invulling aan de definitie ‘duurzaamheid’. Onze bedrijfsactiviteiten zijn bewust gericht op het toevoegen van waarde waarbij de thema’s People, Planet en Profit een belangrijke rol spelen. Het is een uitdaging deze thema’s op een verantwoorde wijze met elkaar in balans te brengen.

De energietransitie

De energietransitie begint nu echt op gang te komen. HERMON Heritage vindt het belangrijk daar stevig aan bij te dragen. We kijken bij monumenten welke energiebronnen nu én in de toekomst beschikbaar zijn, en stemmen eventuele renovatiewerkzaamheden daar op af. Wanneer de gemeente al concrete plannen voor afkoppeling van het gas heeft, nemen we dat uiteraard mee. Zo zorgen we voor prachtige monumenten en een gezonde wereld.

Bezoekadres

Utrechtseweg 82
3702 AD  Zeist

Postadres

Postbus 5
3700 AA  Zeist

Administratie

KvK: 09 217 136
BTW: NL821.986.260B.01

Thema-websites

Concordia House
New Loreto

We give a future to the past HERMON Heritage B.V.